Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

http://www.mix-shop.sk/Vseobecne-obchodne-podmienky-Mix-Shop.pdf

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu mix-shop.sk je:

EU-POWER, s.r.o.

sídlo: Lúky 1129/47 952 01 Vráble

prevádzka: Hlavná 15/24, 952 01 Vráble

IČO: 46970592

IČ DPH: SK2023667723.

info@eu-power.sk

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu IBAN: SK0811000000002945023374

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č. : 037/7720 001 e-mail: nitra@soinr.sk

IS Obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 1718


 

mix-shop.sk